WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowej MEI SHOES, s.r.o.

z siedzibą
Nobelova 9
831 02 Bratislava 3
Republika Słowacji
REGON: 35941936

wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Bratysławie 1 dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.mei-shoes.com

 1. Postanowienia wstępne
 2. Konto użytkownika
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży
 4. Cena towaru i warunki płatności
 5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży
 6. Transport i dostawa towaru
 7. Odpowiedzialność za wady, gwarancja
 8. Inne prawa i obowiązki stron umowy
 9. Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych
 10. Wysyłanie informacji handlowych i polityka cookies
 11. Doręczanie
 12. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi") spółki handlowej MEI SHOES s.r.o., z siedzibą Nobelova 9, 831 02 Bratislava 3, Republika Słowacji, REGON: 35941936, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Bratysławie 1 (zwana dalej "sprzedającym") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwana dalej „umową kupna-sprzedaży") zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego pod adresem www.mei-shoes.com, za pośrednictwem interfejsu sieciowego (zwanego dalej "interfejsem sieciowym sklepu”).

1.2. Warunki handlowe regulują prawa i obowiązki stron umowy w związku z korzystaniem ze strony internetowej sprzedającego znajdującej się  pod adresem www.mei-shoes.com/Obchodne-podmienky/ (zwanej dalej „stroną internetową") i dalsze powiązane stosunki prawne. Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar kupić towar od sprzedającego, zamawia ten towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.3. Przepisy różniące się od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne uzgodnienia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed przepisami warunków handlowych.

1.4. Przepisy warunków handlowych stanowią nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku słowackim.

1.5. Sprzedający może zmieniać bądź uzupełniać warunki handlowe. Przepis ten pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki ważne przez okres obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych. 

 1. Konto użytkownika

2.1. W wyniku rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towar (zwany dalej "kontem użytkownika"). Jeśli umożliwia to interfejs sieciowy sklepu, kupujący może zamówić towar również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sieciowego sklepu.

2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamówieniu towaru kupujący jest zobowiązany podawać poprawne i prawdziwe dane. W przypadku jakiejkolwiek zmiany swoich danych podanych na koncie użytkownika, kupujący powinien dokonać ich aktualizacji. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia sprzedający przyjmuje za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany zachować poufność w kwestii danych niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika i ma świadomość, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony kupującego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępnienia konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, szczególnie w przypadku, kiedy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres powyżej 12 miesięcy, czy w przypadku kiedy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna-sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne przez cały czas, głównie ze względu na niezbędne prace konserwacyjne obejmujące sprzęt i oprogramowanie sprzedającego, ew. niezbędne prace konserwacyjne sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Interfejs sieciowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych na sprzedaż przez sprzedającego, włącznie z podaniem cen poszczególnych towarów. Ceny oferowanego towaru zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Oferta sprzedaży towaru i ceny tego towaru obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie sieciowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości sprzedającego do zawarcia umowy kupna-sprzedaży według indywidualnie uzgodnionych warunków. Wszystkie oferty sprzedaży towaru umieszczone w interfejsie sieciowym sklepu są niezobowiązujące i sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy kupna-sprzedaży na taki towar.

3.2. Interfejs sieciowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na stronie internetowej sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Słowackiej.

3.3. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia dostępny w interfejsie sieciowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim poniższe informacje dotyczące:

3.3.1. zamówionego towaru (zamówiony towar kupujący "dodaje" do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym)

3.3.2. sposobu zapłaty ceny zakupu towaru, danych o preferowanym sposobie dostawy zamówionego towaru

3.3.3. informacji o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej „zamówieniem”)

3.4. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, z uwzględnieniem możliwości znalezienia błędów i ich ewentualnego poprawienia podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając na przycisk "Potwierdź zamówienie". Sprzedający przyjmuje, że dane podane w zamówieniu są prawidłowe. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia poinformuje o tym fakcie kupującego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w interfejsie użytkownika lub zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym kupującego").

3.5. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty dostawy) sprzedający zawsze może wymagać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub telefoniczne).

3.6. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w chwili doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła do kupującego pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w zasadniczy sposób naruszyły swoje obowiązki wobec sprzedającego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty, które kupujący poniósł, korzystając ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty związane z utrzymaniem złącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący. 

 1. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszt związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący może zapłacić w następujący sposób:

 • bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedającego nr 2929896343/1100, prowadzony w banku TATRABANKA (zwany dalej „rachunkiem sprzedającego“); SK93 1100 0000 0029 2989 6343, BIC / SWIFT: TATRSKBX
 • Sklep internetowy meishoes.pl akceptuje karty VISA oraz MasterCard.

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący powinien opłacić także koszty sprzedającego związane z pakowaniem i dostawą towaru w określonej wysokości. Jeśli nie wskazano inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie do 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany pokryć koszty ceny zakupu towaru, podając jednocześnie symbol zmienny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu uznaje się spełnione w momencie  zaksięgowania danej kwoty na rachunku sprzedającego.

4.5. Sprzedający ma prawo, szczególnie jeśli ze strony kupującego nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (artykuł 3.5), domagać się zapłaty całej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego.

4.6. Ewentualne rabaty od ceny towaru przyznane kupującemu przez sprzedającego nie łączą się.

4.7. Jeśli jest to zgodne ze stosunkami handlowymi lub jeśli tak ustanowiono w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, sprzedający na płatności zrealizowane na podstawie umowy kupna-sprzedaż wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Po zapłaceniu ceny towaru sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę i wyśle go w postaci elektronicznej na adres elektroniczny kupującego. 

 1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

5.1. Kupujący jest świadomy, że zgodnie z przepisem § 53 ustęp 8 ustawy nr 40 / 1964 Dz. U., kodeksu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej "kodeksem cywilnym"), nie można, między innymi, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towaru na specjalne zamówienie, jak również towaru łatwo psującego się, szybko zużywającego lub przedawniającego się, nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, jeśli użytkownik naruszy ich oryginalne opakowanie, a także od umowy kupna-sprzedaży na dostawę gazet, periodyków i czasopism.

5.2. Jeśli rzecz nie dotyczy przypadku określnego w artykule 5.1 lub innego przypadku, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupującemu, zgodnie z przepisem § 53 ustęp 7 kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od odbioru towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać doręczone sprzedającemu w terminie do czternastu (14) dni od odbioru towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący może wysyłać miedzy innymi na adres pocztowy sprzedającego lub adres poczty elektronicznej sprzedającego: info@meishoes.cz

Kupujący może egzekwować swoje prawo do odstąpienia od umowy w takim sposób, iż drogą mailową lub telefonicznie skontaktuje się ze sprzedającym, który następnie przyśle kuriera, aby ten odebrał towar od kupującego i bezpłatnie dostarczył go do sprzedającego. Jedynym obowiązkiem kupującego jest zapakowanie kompletnej przesyłki i przekazanie jej kurierowi wraz z pisemnym przejawem woli odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego-konsumenta w terminie 14 dni, zgodnie z § 53 ustęp 7 kodeksu handlowego, kupujący może to zrobić, nie narażając się przy tym na ewentualne kary, co jednak pozostaje bez wpływu na prawo sprzedającego do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem towaru. W żadnym razie nie należy wysyłać do nas zwracanego towaru za pobraniem.
Tak zwracany towar nie zostanie odebrany, co wydłuża czas realizacji.
Przy egzekwowaniu prawa do odstąpienia od umowy zwrócony towar nie może być uszkodzony, jeśli jest taka możliwość powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu bez oznak użytkowania włącznie ze wszystkimi akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i instrukcjami. Przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków zwrotu towaru, pieniądze zostaną przekazane na Państwa konto w terminie najpóźniej do 30 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący nie ma prawa do zwrotu kosztów wysyłki, które zapłacił sprzedającemu w związku z dostawą towaru.

Zwrot pieniędzy jest możliwy w przypadku spełnienia następujących warunków:

    Prawo do zwrotu pieniędzy obowiązuje do 14 dni od doręczenia towaru. 
    Towar nie może być uszkodzony.
    Towar musi być zostać zapakowany w oryginalne opakowanie.

Do paczki należy dołączyć kopię faktury, gwarancję i wypełniony formularz.

5.3. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży w myśl artykułu 5.2 warunków handlowych powoduje anulowanie umowy kupna-sprzedaży. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie do 14 dni roboczych od wysłania do sprzedającego odstąpienia od umowy. Towar musi zostać zwrócony do sprzedającego w stanie nieuszkodzonym, bez oznak użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu.

5.4. W terminie piętnastu (15) dni od zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z art. 5.3 warunków handlowych sprzedający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli zwróconego towaru, głównie w celu sprawdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty.

5.5. W przypadku odstąpienia  od umowy zgodnie z artykułem 5.2 warunków handlowych sprzedający zwróci kupującemu świadczenie udzielone przez kupującego w terminie dziesięciu (10) dni od wygaśnięcia terminu kontroli towaru zgodnie z artykułem 5.4 warunków handlowych, najpóźniej jednak w terminie do trzydziestu (30) dni od doręczenia odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupującemu, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczeń udzielonych przez kupującego już podczas zwrotu towaru przez kupującego.

5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towar zwrócony przez kupującego będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedający ma prawo domagać się od kupującego odszkodowania za szkodę, która w związku z tym powstała. Sprzedający jest uprawniony do odliczenia wartości powstałej szkody od ceny zakupu, jaką zapłacił kupujący.

5.7. Do czasu odbioru towaru przez kupującego sprzedający ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku sprzedający bezzwłocznie zwróci kupującemu cenę zakupu, bezgotówkowo na rachunek wskazany przez kupującego.

5.8. Jeżeli razem z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym i kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązania zakładającym, że jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez konsumenta, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu traci ważność i kupujący jest zobowiązany do zwrócenia sprzedającemu przekazanego prezentu razem z towarem.

5.8. Wymiana towaru                                        

Kupujący ma prawo do wymiany modelu lub rozmiaru w terminie do 14 dni od odbioru towaru. Jeśli podejmiesz taką decyzję, prosimy o przestrzeganie poniższych warunków: Model można wymienić poprzez wysłanie otrzymanego towaru na adres:

MEI SHOES, s.r.o.
ul. Nobelova 9
83102 Bratislava 3
Republika Słowacji

    Jeśli obuwie nosi ślady użytkowania, prosimy go nie wysyłać, ponieważ pieniądze nie zostaną zwrócone.

    Kupujący pokrywa koszty transportu związane z wysyłką towaru na wymianę.
Sprzedając podczas realizacji wymiany rozmiaru lub modelu obuwia pokrywa koszty jego wysyłki do kupującego.
Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania lub zużycia.
Opakowanie musi być kompletne, powinno zawierać:
     * towar włącznie z akcesoriami
     * oryginalne opakowanie
     * kartę gwarancyjną 
     * kopię faktury    
     * wypełniony formularz

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków dotyczących wymiany towaru, dany towar zostanie wysłany najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od chwili fizycznego otrzymania towaru. Jeśli dany towar został wyprzedany, pieniądze za zwrócony towar wyślemy przelewem na Twoje konto. Dlatego również w przypadku wymiany towaru należy podać numer konta w formularzu wymiany.

W przypadku niedostarczenia kompletnego towaru lub innego naruszenia powyższych warunków, podany termin zostanie przesunięty na 14 dni roboczych od momentu dostarczenia brakujących danych.

W żadnym przypadku nie należy wysyłać do nas zwracanego towaru za pobraniem. Taki towar nie zostanie przez nas przyjęty, co wydłuża czas wymiany.                            

 1. Transport i dostawa towaru

6.1. Sposób dostawy towaru określa sprzedający, jeśli w umowie kupna-sprzedaży nie podano inaczej. Jeśli sposób transportu uzgodniono na podstawie indywidualnego życzenia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.

6.2. Jeśli sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany odebrać towar w chwili dostawy. Jeśli kupujący nie odbierze towaru w momencie dostawy, sprzedający ma prawo domagać się opłaty za magazynowanie w wysokości 7,00 € (słownie: siedem EUR) lub odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

6.3. Jeśli z powodów leżących po stronie kupującego towar musi zostać doręczony ponownie lub w inny sposób niż podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany pokryć koszty związane z ponownym doręczeniem towaru, ew. koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Podczas odbioru towaru od przewoźnika kupujący powinien skontrolować stan opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad bezzwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji w przesyłkę, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierające towar nie zostało naruszone.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z transportem towaru mogą być regulowane w specjalnych warunkach dostawy sprzedającego, jeśli takie warunki zostały przez sprzedającego wydane. 

 1. Odpowiedzialność za wady, gwarancja

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady, włącznie z odpowiedzialnością sprzedającego wynikającą z gwarancji, podlegają właściwym, powszechnie obowiązującym przepisom (zwłaszcza przepisowi § 612 i następ. kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że sprzedawana rzecz jest zgodna z umową kupna-sprzedaży, a zwłaszcza, iż jest wolna od wad. Zgodność z umową kupna-sprzedaży oznacza, że sprzedawaną rzecz cechuje jakość i właściwości użytkowe wymagane w umowie, opisywane przez sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela bądź oczekiwane na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy, ew. jakość i właściwości użytkowe charakterystyczne dla tego rodzaju rzeczy, oraz że odpowiada wymogom przepisów prawa, występuje w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i odpowiada celowi, w jakim rzecz powinna być stosowana, podanemu przez sprzedającego lub w jakim rzecz jest zazwyczaj używana.

7.3. Jeśli podczas odbioru przez kupującego okaże się, że dany przedmiot jest niezgodny z umową kupna-sprzedaży (zwane dalej "niezgodnością z umową kupna-sprzedaży"), kupujący ma prawo domagać się od sprzedającego, aby ten bezpłatnie i bezzwłocznie doprowadził dany przedmiot do stanu odpowiadającego umowie kupna-sprzedaży, poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę w zależności od żądania kupującego; jeśli taki sposób postępowania nie jest możliwy, kupujący może domagać się odpowiedniego rabatu cenowego lub odstąpić od umowy. Przepis ten nie obowiązuje, jeśli kupujący przed odbiorem przedmiotu niezgodnego z umową kupna-sprzedaży wiedział o tym fakcie lub sam przyczynił się do niezgodności przedmiotu z umową kupna-sprzedaży. Niezgodność z umową kupna sprzedaży, która przejawi się w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia odbioru przedmiotu, jest uważana za niezgodność istniejącą w czasie jego odbioru, jeśli nie jest to sprzeczne z charakterem rzeczy lub jeśli nie zostanie udowodnione inaczej.

7.4. Jeśli sprawa nie dotyczy przedmiotów, które szybko się psują lub przedmiotów używanych, sprzedający odpowiada za wady, które będą świadczyć o niezgodności przedmiotu z umową kupna-sprzedaży po odbiorze przedmiotu w czasie trwania okresu gwarancyjnego (gwarancja).

7.5. Kupujący może dochodzić swoich praw wynikających z odpowiedzialności sprzedającego za wady, włącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedającego u sprzedającego pod adresem:

MEI SHOES, s.r.o.
ul. Nobelova 9
83102 Bratislava 3
Republika Słowacji

Za moment złożenia reklamacji przyjmuje się datę, kiedy sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

7.6. Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje regulamin reklamacyjny sprzedającego:

Kupujący przy odbiorze towaru jest zobowiązany do bezzwłocznego obejrzenia towaru i bezzwłocznego poinformowania sprzedającego o stwierdzonych wadach.

Kupujący musi zgłosić stwierdzone wady w formie pisemnej, opisując o jakie wady chodzi i w jaki sposób się przejawiają. Wystarczy wypełnić formularz  i dołączyć go do reklamowanego towaru. W celu złożenia reklamacji należy także przedłożyć kopię faktury i dokument dostawy oraz potwierdzenie zapłaty za towar, którego wady są reklamowane. Sprzedający zobowiązuje się poinformować klienta najpóźniej w terminie do siedmiu dni roboczych od otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia.

Jeśli kupujący wysyła wadliwy towar do sprzedającego celem reklamacji, towar powinien być kompletny, w takiej formie i stanie w jakim odebrał go od sprzedającego, zatem w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu odpowiadającym jego jakości włącznie ze wszystkimi elementami dostawy. Przewoźnik nie odpowiada za nieprawidłowe zapakowanie przesyłki. Producent zazwyczaj nie uznaje gwarancji na towar uszkodzony podczas transportu, nawet jeśli wada pojawiła się przed transportem. Reklamacja wad spowodowanych transportem towaru w nieprawidłowym opakowaniu nie zostanie uwzględniona.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z eksploatacji produktów, właściwości funkcyjnych i szkód wynikających z nieprofesjonalnego stosowania produktów, podobnie jak i szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz niewłaściwym obchodzeniem się z produktem. Gwarancja nie obejmuje tego typu wad. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego.
W żadnym przypadku nie należy wysyłać do nas reklamowanego towaru za pobraniem. Taki towar nie zostanie odebrany, co wydłuża czas rozpatrzenia reklamacji.

7.7. Warunki gwarancji

Na zakupione obuwie udzielamy 24 miesięcy gwarancji liczonej od daty zakupu. Wraz z zakupionym obuwiem otrzymasz kartę gwarancyjną, która zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji. Kartę gwarancyjną należy przechowywać i w przypadku reklamacji wysłać ją z dowodem zakupu.

Częścią karty gwarancyjnej jest również instrukcja pielęgnacji obuwia. Informujemy, iż jeśli dojdzie do uszkodzenia obuwia z powodu nieprzestrzegania zasad i celowego użycia obuwia lub w wyniku zaniedbania konserwacji obuwia zalecanej w instrukcji, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Regulamin reklamacji rozróżnia dwa rodzaje wad:
   * wady, które można usunąć - po ocenie wady i uznaniu zasadności reklamacji towar zostanie bezpłatnie naprawiony i zwrócony.
   *  wady, których nie można usunąć - po ocenie wady i uznaniu zasadności reklamacji, jeśli stwierdzona wada nie będzie mogła zostać usunięta, możliwa jest wymiana obuwia lub zwrot ceny zakupu obuwia. Ocena zasadności reklamacji i jej rozpatrzenie odbywa się w terminie do 30 dni od odbioru obuwia przez sprzedającego. 

 1. Dalsze prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłaty całej ceny zakupu towaru.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs sieciowy sklepu (włącznie ze zdjęciami oferowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywać żadnych działań, które jemu lub osobom trzecim mogłyby umożliwić nieuprawnione ingerowanie lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na interfejs sieciowy sklepu.

8.3. Kupujący podczas korzystania z interfejsu sieciowego sklepu nie ma prawa do wykorzystywania mechanizmów, programów lub korzystania z innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę interfejsu sieciowego sklepu. Interfejs sieciowy sklepu można stosować tylko w zakresie, który nie działa na niekorzyść praw pozostałych klientów sprzedającego i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami zachowania w myśl przepisu § 53a ustęp 1 kodeksu cywilnego.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub w wyniku użycia strony internetowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

 1. Ochrona danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, gwarantuje ustawa nr101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszania, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (zwane dalej „danymi osobowymi”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, w celu prowadzenia konta użytkownika, a także przesyłania informacji oraz informacji handlowych kupującemu.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu sieciowego sklepu) do podawania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

9.5. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej w roli podmiotu przetwarzającego dane. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za dostawę towaru.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niekreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że przekazane dane osobowe są dokładne oraz został poinformowany o tym, że ich przekazanie ma charakter dobrowolny.

9.8. Jeśli kupujący ma podejrzenia, że sprzedający lub podmiot przetwarzający dane (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub sprzeczne z prawem, szczególnie wtedy, kiedy dane osobowe są niedokładne z punktu widzenia celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. domagać się wyjaśnień od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego dane

9.8.2. domagać się, aby sprzedający lub podmiot przetwarzający dane usunął tak zaistniały stan. Może chodzić zwłaszcza o blokowanie, poprawianie, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych. Jeśli żądanie kupującego w myśl poprzedniego zdania jest zasadne, sprzedający lub podmiot przetwarzający dane bezzwłocznie usuną wadliwy stan. Jeśli sprzedający lub podmiot przetwarzający dane nie spełnią żądania, kupujący ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy przepis pozostaje bez wpływu na prawo kupującego do zwrócenia się ze swoim żądaniem bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, sprzedający zobowiązany jest do ich przekazania. Za udzielenie informacji według powyższego zdania sprzedający może domagać się odpowiedniej opłaty, która nie przewyższa kosztów niezbędnych do udzielenia takiej informacji. 

 1. Przesyłanie informacji handlowych i polityka cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji związanych z towarem, usługami lub firmą sprzedającego na adres elektroniczny kupującego oraz wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies na swoim komputerze. Jeśli można dokonać zakupu na stronie internetowej, a zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna-sprzedaży realizować bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę według poprzedniego zdania. 

 1. Doręczanie

11.1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna-sprzedaży musi zostać doręczona drugiej stronie umowy w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych (zgodnie z wyborem nadawcy). Kupujący otrzyma korespondencję na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Jeśli stosunek związany z użytkowaniem strony internetowej lub stosunek prawny wynikający z umowy kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgodnią, że stosunek podlega słowackiemu ustawodawstwu. Pozostaje to bez wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a działalność sprzedającego nie podlega innym pozwoleniom. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji przeprowadza odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej.

12.3. Jeśli któryś z przepisów warunków handlowych jest nieważny lub nie znajduje zastosowania lub taki się stanie, zostanie on zastąpiony innym przepisem, którego sens jest jak najbardziej zbliżony do nieważnego przepisu. Nieważność lub brak zastosowania jednego przepisu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych przepisów. Zmiany i aneksy do umowy kupna-sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.4. Umowa kupna-sprzedaży włącznie z warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie została udostępniona.

12.5. Dane kontaktowe sprzedającego: 

MEI SHOES, s.r.o.
Nobelova 9
831 02 Bratislava 3
Republika Słowacji
Adres poczty elektronicznej: info@meishoes.cz
Nr telefonu: +421 903 559 150

 

W Bratysławie dnia 14.4.2021

Przedstawiciel firmy MEI SHOES, s.r.o.